SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašuma objekts “Eidīši” Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā

Possessor paziņo: ar Ministru kabineta 2017.gada 13.decembra rīkojumu Nr.743 privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts - nekustamais īpašums “Eidīši” (kadastra Nr.7094 007 0140) – zemes vienība (kadastra apzīmējums 7094 007 0140) 0,0480 ha platībā Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā.

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Ja kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, savas prasības iepriekšminētajā termiņā nepieteiks, tās objekta privatizācijā netiks ņemtas vērā.

Ar papildu informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties un pretenziju apliecinošus dokumentus var iesniegt (sūtīt) K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere 
tālr. 67 021 419
e-pasts: Eva.Skestere@possessor.gov.lv