SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašuma objekts "Liepzari" Padures pagastā, Kuldīgas novadā

Possessor paziņo: ar Ministru kabineta 2020.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.225 “Par valsts īpašuma objekta Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts "Liepzari" Padures pagastā, Kuldīgas novadā:

  • nekustamais īpašums – būve (šķūnis) (būves kadastra apzīmējums 6272 005 0363 002);
  • 1/4 domājamā daļa no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6272 005 0363) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6272 005 0363) 0,2 ha platībā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmi divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par privatizējamo objektu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, darba laikā.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr. 67 021 325
e-pasts: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv