SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Konkurss uz diviem SIA “Tet” padomes locekļu amatiem

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet” (turpmāk – Tet) kapitāla daļu turētājs izsludina konkursu uz diviem Tet padomes locekļu amatiem ar kompetenci stratēģijas un biznesa vadības jomā un tehnoloģiju un inovāciju jomā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Ministru kabineta noteikumiem “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” Possessor valde nolēma uzsākt korporatīvās pārvaldības labākās prakses principiem atbilstošu, atklātu un profesionālu Tet padomes locekļu amatu kandidātu atlases procesu diviem padomes locekļu amatiem un izveidoja nominācijas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā:

  • Andris Gādmanis, Nominācijas komisijas vadītājs;
  • Jānis Lielpēteris, Nominācijas komisijas vadītāja vietnieks, neatkarīgs eksperts;
  • Edmunds Valantis, Nominācijas komisijas loceklis;
  • Marina Podvinska, Nominācijas komisijas locekle;
  • Dzintra Gasūne, Nominācijas komisijas locekle.

Lai padziļināti novērtētu Tet padomes locekļu amatu kandidātu kompetences, izmantojot atbilstošākās novērtēšanas metodes un personāla atlasē pielietojamos rīkus, Tet padomes locekļu amatu kandidātu novērtēšanai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija bez balsstiesībām.

Informācija SIA “Tet” padomes locekļu amatu konkursa pretendentiem.