SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

KONCERNA ĪPAŠUMĀ, TURĒJUMĀ (FAKTISKĀ VALDĪJUMĀ) ESOŠIE AKTĪVI UZ 31.12.2016.

Uz 2016.gada 31.decembri Possessor kopējie (konsolidētie aktīvi) bija 309,50 milj. euro, no kuriem Possessor un tās konsolidēto meitas sabiedrību Hiponia un FeLM (kapitālsabiedrību) īpašumi, kas ir atspoguļoti to bilancē - 157,95 milj. euro, savukārt valsts īpašumi, kas ir iekļauti Possessor zembilancē - 151,55 milj. euro. Reverta konsolidācijā netika iekļauta; tās kopējie aktīvi uz 2016.gada 31.decembri bija 58,94 milj. euro.

Port

* Saskaņā ar kapitālsabiedrību auditētajiem gada pārskatiem.
** Nekustamo īpašumu vērtība aprēķināta atbilstoši to uzskaites vērtībai, bet kapitāla daļu vērtība - atbilstoši to nominālvērtībai.