AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
Pilns nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FeLM”
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010
Pamatkapitāls: EUR 3 003 000
Līdzdalība kapitālā: 100%

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 22.martā dotajam uzdevumam, 2016.gada 1.aprīlī Possessor dibināja meitas sabiedrību SIA "FeLM", kuras vienīgais darbības mērķis ir prasījuma pret AS "KVV Liepājas metalurgs" pārvaldīšana. Atbilstoši statūtiem SIA "FeLM" galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikācijas 2.redakciju ir citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10) un iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91).

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam 2016.gada 8.aprīlī tika parakstīts cesijas līgums starp Finanšu ministriju kā cedentu un SIA "FeLM" kā cesionāru. 2016.gada 29.aprīlī tika pabeigta ķīlu pārreģistrācija uz ķīlas ņēmēju SIA "FeLM". Cesijas līgums paredz, ka SIA "FeLM" pakāpeniski nodrošinās valsts līdzekļu atgūšanu, pārvaldot prasījuma tiesības pret AS "KVV Liepājas metalurgs".

2016.gada 16.septembrī Liepājas tiesa atzina AS "KVV Liepājas metalurgs" par maksātnespējīgu, par maksātnespējas administratoru ieceļot Guntaru Kori. 2018.gada 21.martā Kurzemes rajona tiesa Liepājā atcēla Guntaru Kori no maksātnespējas administratora pienākumu pildīšanas MAS “KVV Liepājas Metalurgs”. 2018.gada 23.martā Kurzemes rajona tiesa par MAS “KVV Liepājas Metalurgs” maksātnespējas procesa administratori iecēla zvērinātu advokāti Vitu Diku. 2019.gada 1.martā Kurzemes rajona tiesa atcēla Vitu Diku no MAS “KVV Liepājas Metalurgs” maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas un par MAS “KVV Liepājas Metalurgs” maksātnespējas procesa administratori iecēla Argitu Jaunsleini.

SIA "FeLM" vadību kopš tās dibināšanas nodrošina valdes loceklis Jānis Rībens. J.Rībena darba pieredze ir korporatīvo finanšu jomā. Viņš ir strādājis SIA "Ernst&Young Baltics" kā vecākais uzņēmējdarbības konsultants uzņēmējdarbības novērtēšanas, apvienošanas un pirkšanas darījumos, kā arī AS "Swedbank" kā uzņēmumu iegādes un projektu finansēšanas nodaļas vadītājs, bet vēlāk kā viens no uzņēmumu kredītsaistību pārstrukturēšanas nodaļas direktoriem. J.Rībens ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA) Rīgas Biznesa skolā. Paralēli valdes locekļa amatam SIA "FeLM" Jānis Rībens pilda arī Possessor Komercdarbības departamenta galvenā projektu vadītāja amata pienākumus.

Atbilstoši 2018.gada 26.aprīļa SIA "FeLM" dalībnieku sapulces lēmumam valdes loceklim J.Rībenam noteikta mēneša atlīdzība 1 250 euro apmērā. J.Rībens amatā ievēlēts uz nenoteiktu laiku.


SIA "FeLM" FINANŠU PĀRSKATI: