SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2017/97 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/91 VAS “Privatizācijas aģentūra”, SIA “FeLM” un jaundibināmās meitas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2017/94 Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu pieņemts lēmums
PA/2017/90 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/82 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/79 Jauna transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums
PA/2017/84 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana pieņemts lēmums
PA/2017/74 VAS „Privatizācijas aģentūra” ēku un teritorijas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, apsardze pieņemts lēmums
PA/2017/76 Nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pag., Raunas nov., tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/62 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/11 AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija”, AS “Lielplatone”, AS “Rīgas dzirnavnieks” un AS “Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/71 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/69 Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana pieņemts lēmums
PA/2017/52 Juridiskie pakalpojumi VAS „Privatizācijas aģentūra” tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2017/59 Būvdarbi un autoruzraudzība dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001, nodošanai ekspluatācijā pieņemts lēmums
PA/2017/54 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2017/50 Valsts īpašuma objektu Selgas ielā 9, Rīgā, un “Zemnieku kalte” Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/47 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/46 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2017/42 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2017/32 Juridiskie pakalpojumi VAS "Privatizācijas aģentūra" tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2017/30 Informācijas izlādes funkcionalitātes izstrāde Privatizācijas sertifikātu pārvaldības sistēmai un datu izlādes darbu veikšana pieņemts lēmums
PA/2017/23 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2017/20 Dzīvojamās ēkas Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 80440040060011, nojaukšana pieņemts lēmums
PA/2017/21 Izmaiņu būvprojektā, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana, dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001, nodošanai ekspluatācijā pieņemts lēmums
PA/2017/6 Elektroenerģijas iegāde pieņemts lēmums
PA/2017/10 AS “Ceļu pārvalde”, AS “Sanitārā transporta autobāze”, AS “Komunālprojekts” un SIA “Balt Aliance” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/18 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2016/64 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums