SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Visvalža iela 3B, dzīvoklis Nr.94A
EUR 9 700.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.94A (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000310107002057) ar kopējo platību 18,5 m2;
 • 1850/781830 kopīpašuma domājamās daļas no trīs dzīvojamām mājām (būvju kadastra apzīmējumi: 01000310107001, 01000310107002 un 01000310107003);
 • 1850/781830 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000310107) ar kopējo platību 0.3592 ha.

Atbilstoši Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.11242 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 0.0112 ha platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija 0.0736 ha platībā;
 • Rīgas elektrotīkliem piederoši 3 ievadi;
 • arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 0.3592 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 9 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv