SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Auces novads, Bēne, Līduma iela 3, valsts 1/2 domājamā daļa
EUR 3 120.00

Objekta sastāvs

  • ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma Līduma ielā 3, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4650 505 0027, kurš sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 46500050191001;
  • dzīvojamā māja atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46500050191, ar kopējo platību 1824 m2;
  • atbilstoši Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000546330 II daļas 1.iedaļas ierakstiem nekustamā īpašuma Līduma ielā 3, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atlikušās ½ domājamās daļas īpašnieks ir fiziska persona.

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 3 120.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv