Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Izsludina konkursu uz SIA “Tet” padomes locekļu amatiem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet” (turpmāk arī – Tet) ir lielākais tehnoloģiju un izklaides pakalpojumu uzņēmums Latvijā. Tet koncerns rūpējas par tehnoloģijām, internetu, datu drošu pārraidi un uzglabāšanu, inovāciju ieviešanu, veido uzņēmuma aizrautīgo jeb izklaides pusi, attīstot televīzijas platformas un kanālus ar oriģinālu saturu. Tet koncerns sniedz arī elektronisko sakaru un datu pārraides iekārtu pārdošanas un apkalpošanas pakalpojumus, elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumus, kā arī nodrošina  elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu.

Lai Tet koncernā nodrošinātu Tet ilgtermiņa attīstību, stratēģisko vadību, inovāciju ieviešanu, finanšu un risku pārvaldību, labas korporatīvās pārvaldības prakses principu ieviešanu, Tet koncerna vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, Tet padomes sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmumu stratēģiju izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un uzraudzībā, risku pārvaldībā, iekšējā audita jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, Tet darbības jomās, tostarp zināšanas tehnoloģiju un inovāciju jomā, ļoti labas svešvalodu zināšanas, nepieciešamā pieredze vadošajos amatos un nevainojama reputācija (katram padomes loceklim).

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) kā Tet kapitāla daļu turētāja (50,99843%) izsludina konkursu uz Tet diviem padomes locekļu amatiem šādās kompetences jomās:

 • finanšu jautājumu jomā;
 • risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā.

Tet padomes locekļu amata kandidātiem/-ēm izvirzītās prasības:

Prasības attiecībā uz izglītību un pieredzi:

Obligātās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Tet padomes locekļa pienākumus;
 • darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā  atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas* kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu Tet darbības jomās;
 • padomes locekļa amata kandidātiem finanšu jautājumu jomā: vismaz triju gadu praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā finanšu vadības jautājumos;
 • padomes locekļa amata kandidātiem risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā: vismaz triju gadu praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas vai audita jautājumos.

Papildus minētajām novērtējamās prasības:

 • praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā korporatīvās pārvaldības jautājumos;
 • praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām un starptautisko projektu realizēšanā (projekta vadība, ekspertu iesaistīšana, sadarbība ar iesaistītajām pusēm);
 • praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā  kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādes, īstenošanas un izpildes uzraudzībā;
 • pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes vai padomes locekļa amatā vai valdes loceklim līdzvērtīgā** vadošā amatā vidējā vai lielā biržā kotētā vai obligācijas emitējošā vai starptautiskā uzņēmumā.

* Vidēja vai liela kapitālsabiedrība: ja kapitālsabiedrība pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4 000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits  pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta pieredzes gadu/iem, virs 50.
**Valdes loceklim līdzvērtīgs vadošs amats - pirmā līmeņa vadības amats organizācijā vai amats, kas tieši atskaitās valdei vai augstākajai amatpersonai.

Prasības kandidātiem attiecībā uz zināšanām, prasmēm un izpratni:

Obligātās prasības:

 • valsts valodas prasmes padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 • angļu valodu padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā – vismaz C1 līmenī;
 • padomes locekļa amata kandidātiem finanšu jautājumu jomā: izpratne finanšu vadības jautājumos, ilgtermiņa finanšu vadības plānu izstrādē, finanšu resursu piesaistē;
 • padomes locekļa amata kandidātiem risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas jomā: izpratne risku pārvaldības, iekšējās kontroles sistēmas vai audita jautājumos.

Papildus minētajām novērtējamās prasības:

 • izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrību darbību, korporatīvo pārvaldību, uzraudzību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību, biznesa ētiku;
 • izpratne par Tet darbības jomām;
 • izpratne inovāciju vadības un ieviešanas jautājumos;
 • izpratne investīciju projektu izvērtēšanā un investoru attiecību vadības jautājumos;
 • izpratne par uzņēmuma eksporta jautājumiem;
 • prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju;
 • motivācija ieņemt Tet padomes locekļa amatu;
 • vēlamas vairāku svešvalodu prasmes.

Padziļināti novērtējamās kompetences, kas nepieciešamas SIA “Tet” padomes locekļa/-les amata pienākumu pildīšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" 2.pielikumu):

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz attīstību (būtiskā kompetence);
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana.

Kandidātiem piemērojamie īpašie nosacījumi:

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2021.gada 14.jūnijam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums SIA “Tet” padomes locekļa/-les amatam (norādot  vienu vai vairākas jomas, uz kuru/-ām pretendējat)” elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu), nosūtot tos uz e-pasta adresi vakances@possessor.gov.lv. Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus noteikti ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu;
 • Curriculum Vitae (CV) (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā);
 • padomes locekļa/-les amata kandidāta apliecinājums (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 • valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja attiecināms).

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par SIA “Tet” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai atbilstoši jomai/-ām kādai/-ām ir iesniegts pieteikums (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā desmit minūtes).

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai.

Padomes locekļa mēneša atlīdzība līdz 2 400 EUR (bruto).

Uzziņām par konkursu - e-pasta adrese: vakances@possessor.gov.lv.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Possessor (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: Kr. Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Kandidāti tiek informēti, ka to dati šī atlases konkursa procesa ietvaros tiks nodoti sadarbības partnerim - atlases kompānijai un valsts drošības iestādēm pārbaudes veikšanai, ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumu Nr. 417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” prasības.

Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu info@possessor.gov.lv (ja vēlaties, lai Possessor pārtrauc Jūsu datu apstrādi).