SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Īpašuma objekts "Ziemciems” Kazdangas pagastā

Possessor paziņo: ka ar Ministru kabineta 2010.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.343, kurā izdarīti grozījumi ar Ministru kabineta 2013.gada 6.novembra rīkojumu Nr.535, privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums "Ziemciems” Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6468 003 0075, kas sastāv no:

  • septiņām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6468 003 0011, 6468 003 0021, 6468 003 0075, 6468 003 0076, 6468 003 0080, 6468 005 0043 un 6468 005 0082);
  • astoņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6468 003 0034 036, 6468 003 0034 039, 6468 003 0034 034, 6468 003 0034 032, 6468 003 0034 033, 6468 003 0034 037, 6468 003 0034 038 un 6468 003 0034 040).

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ja kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, savas prasības iepriekšminētajā termiņā nepieteiks, tās objekta privatizācijā netiks ņemtas vērā.

Ar papildu informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties un pretenziju apliecinošus dokumentus var iesniegt (sūtīt) K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts: Eva.Skestere@possessor.gov.lv