brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Kapitāla daļas

Četru roku dūres uz zilu ciparu fonaPossessor nodrošina tās turējumā esošo valsts kapitāla daļu privatizāciju, atsavināšanu un pārvaldīšanu, ievērojot šādos normatīvajos aktos noteiktās kompetences un nosacījumus:

Possessor veic tā pārvaldībā esošo valsts kapitāla daļu privatizāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta pieņemtiem lēmumiem par to nodošanu privatizācijai (kapitālsabiedrību darbība neatbilst publiskas personas komercdarbības nosacījumiem). Savukārt valsts kapitāla daļu atsavināšanu Possessor īsteno, pamatojoties uz Ministru kabineta akceptēto Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto ziņojumu par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējuma rezultātiem un attiecīgiem Ministru kabineta izdotiem rīkojumiem. Valsts kapitāla daļu pārstāvis kapitālsabiedrībās ir Possessor valde.

Valsts kapitāla daļu pārvaldības procesa ietvaros Possessor:

  • īsteno akcionāra/dalībnieka pienākumus, t.sk. piedalās kapitālsabiedrību dalībnieku/akcionāru sapulcēs, pieņem lēmumus saistībā ar ikdienas pārvaldības jautājumiem (piemēram, par dalībnieka/akcionāra piekrišanu noteiktiem komercdarījumiem) un pārvaldes institūcijām (piemēram, kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu atlase, iecelšana amatā un atcelšana no tā);
  • nodrošina uzraudzību/kontroli pār sabiedrības darbību, neietekmējot padomes vai valdes lēmumu pieņemšanu, tajā skaitā organizē regulāras tikšanās ar Possessor nominētajiem sabiedrību pārvaldes institūciju locekļiem;
  • nodrošina pārvaldību ar sabalansētu resursu izlietojumu no Possessor un attiecīgās kapitālsabiedrības puses;
  • piemēro pēc iespējas vienādu pieeju kapitālsabiedrību pārvaldībā;
  • saņem informāciju par kapitālsabiedrības darbību un problēmjautājumiem, kur nepieciešama akcionāra/dalībnieka rīcība.