brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Privatizācija

Possessor, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumus Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem", nodrošina privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu atvēršanu un apkalpošanu, kuros pircēji saskaņā ar privatizāciju komisiju paziņojumiem veic maksājumus par privatizācijas objektiem. 

Katram privatizācijas objektam Possessor, nodrošinot maksājumu uzskaiti, atver atsevišķu privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu, kura numurs atbilst attiecīgā privatizācijas objekta identifikācijas numuram. 10 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas Possessor informē par to attiecīgo privatizācijas komisiju.

Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizāciju reglamentējošie normatīvie akti:

Lēmumi par dzīvojamām mājām funkcionāli piesaistīto zemesgabalu

Lēmimi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju

JA ESAT DZĪVOKLI PRIVATIZĒJIS PAĀTRINĀTĀ KĀRTĪBĀ

 • Personai, kura ieguvusi dzīvokli (neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu) īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pēc dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas tiek nosūtīts paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu.
 • Ja par privatizēto objektu ir izsniegta apliecība vai izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (zaļā lapa vai baltā lapa), lai nostiprinātu īpašuma tiesības uz privatizēto objektu, īpašniekam vispirms ir jāvēršas Possessor ar iesniegumu pirkuma līguma noslēgšanai.
 • Slēdzot pirkuma līgumu par dzīvokli (mākslinieka darbnīcu, neapdzīvojamo telpu), kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, jāiesniedz apliecība vai izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un izziņa no dzīvojamās mājas pārvaldnieka par komunālo maksājumu parādiem (vai to neesamību).

ĪPAŠUMA TIESĪBU NOSTIPRINĀŠANA

 • Par privatizētā objekta īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā.
 • Privatizētais objekts reģistrējams un īpašuma tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā Zemesgrāmatu likumā un likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" noteiktajā kārtībā.
 • Ja par privatizēto objektu ir noslēgts pirkuma līgums ar Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, valsts aģentūru "Mājokļu aģentūra", Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru vai Possessor, lai nostiprinātu īpašuma tiesības uz privatizēto objektu, pircējam nepieciešami dokumenti - kadastra izziņa par dzīvokļa īpašumu un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, kurus jāpasūta Valsts zemes dienestā.

PRIVATIZĀCIJA PĒC MĀJAS PRIVATIZĀCIJAS UZSĀKŠANAS

 • Pēc lēmuma par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu dzīvokļa īrniekam, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nomniekam tiek nosūtīts privatizācijas paziņojums.
 • Privatizācijas paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad īrnieks vai kāds no viņa ģimenes pilngadīgajiem locekļiem, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nomnieks vai zemes īpašnieks ar savu parakstu apliecinājis, ka šo paziņojumu saņēmis.
 • Personai, kura saņēmusi dzīvokļa privatizācijas paziņojumu, ir pienākums 1 mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas iepazīstināt ar šo paziņojumu visus ģimenes locekļus.
 • Persona, kas vēlas privatizēt paziņojumā norādīto privatizācijas objektu, 1 mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz Possessor privatizācijas pieteikumu, kā arī notariāli vai Possessor apliecināta vienošanās par to, kura vai kuras personas privatizēs tām piedāvāto privatizācijas objektu. Tāpat pievienojama izziņa par īres, nomas un komunālo pakalpojumu maksājumu nokārtošanu vai arī par īres, nomas vai komunālo pakalpojumu maksājumu parādu, ja šāds parāds ir.
 • Privatizācijas objekta pirkuma līgumu slēdz, pamatojoties uz tipveida pirkuma līgumu.

NORĒĶINI UN MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻI

 • Privatizācijas objekts izpērkams, maksājot īpašuma kompensācijas vai cita veida privatizācijas sertifikātos. Pircējam ir tiesības izpirkt privatizācijas objektu, maksājot arī eiro. Maksājumi par privatizēto objektu sertifikātos jāizdara Possessor sertifikātu uzkrāšanas kontos, bet eiro maksājumi — Possessor norēķinu kontos mēneša laikā no Possessor lēmuma par pirkuma līguma slēgšanu pieņemšanas dienas.
 • Pircējs var samaksāt pirkuma maksu, izdarot periodiskus maksājumus 5 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
 • Pirmais maksājums (ne mazāk kā 30% no pirkuma maksas) pircējam jāveic 1 mēneša laikā no dienas, kad Possessor pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu.
 • Nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz privatizācijas objektu, vienlaikus nostiprināmas ķīlas tiesības valsts labā nenomaksātās summas apmērā.
 • Kad par privatizēto objektu ir pilnībā veikti maksājumi, Possessor dzēš valstij nodibinātās ķīlas tiesības.