brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Darbības rezultāti

NEFINANŠU MĒRĶI UN TO REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2018.G. 2019.G. 2020.G. 2021.G. 2022.G.
Mērķis 1: Efektīvi izstrādāt portfeli, pārdodot turējumā esošos aktīvus un veicot iemaksas valsts un pašvaldību budžetos
1.1. Noslēgtie pirkuma līgumi skaits 290 273 291 306 237
1.2. Noslēgto pirkuma līgumu vērtība tūkst. EUR 3 295 5 123 2 183 2 541 2 360
1.3. Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos tūkst. EUR 2 574 1 117 1 097 2 663 4 661
Mērķis 2: Veikt nepieciešamās darbības savas kompetences robežās, lai pabeigtu valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu valstī
2.1. Possessor turējumā esošie neprivatizētie objekti skaits NA NA 586 253 164
2.2. Nodrošināta stabila privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas darbība izpildes apraksts
Mērķis 3: Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem
3.1. Nodrošināta valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldība, t.sk. izpildīti MK un EK pieņemtie lēmumi izpildes apraksts
Mērķis 4: Attīstīt Possessor atbilstoši esošajai pieredzei un kompetencēm aktīvu pārvaldīšanas un pārdošanas jomā
3.1. Apzināti un Possessor piesaistīti 2 jauni biznesa virzieni skaits NA NA NA NA 1
FINANŠU MĒRĶIS UN TĀ REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2018.G. 2019.G. 2020.G. 2021.G. 2022.G.
Nodrošināt stabilu kopējo ienēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot darbības efektivitāti
1 Normatīvie atskaitījumi tūkst. EUR 2 154 3 029 1 973 1 922 1 818
2 Normalizētā peļņa vai zaudējumi* tūkst. EUR 166 915 378 228 1 241
CITI FINANŠU RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2018.G. 2019.G. 2020.G. 2021.G. 2021.G.
Neto apgrozījums tūkst. EUR 2 559 3 566 2 684 2 636 2 601
Peļņa vai zaudējumi tūkst. EUR -3 395 1 186 728 228 1 241
Bilances kopsumma tūkst. EUR 12 225 12 629 13 206 12 970 13 450
Pašu kapitāls tūkst. EUR 8 237 9 415 10 135 10 355 11 588
Ieguldījumi tūkst. EUR 231 794 162 92 74
No valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā tūkst. EUR 0 0 350 0 0
Saņemtā valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums tūkst. EUR 0 0 350 0 0

 * Peļņa tiek normalizēta, atskaitot izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumiem meitas sabiedrību kapitālā un izveidotiem uzkrājumiem ārkārtas izdevumiem.