brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Portfelis_2020

KONCERNA ĪPAŠUMĀ UN TURĒJUMĀ (FAKTISKĀ VALDĪJUMĀ) ESOŠIE AKTĪVI 31.12.2020.

2020.gada 31.decembrī Possessor kopējie (konsolidētie aktīvi) bija 195,52 milj. euro, no kuriem Possessor un tās konsolidēto meitas sabiedrību FeLM un REAP (kapitālsabiedrību) īpašumi, kas ir atspoguļoti to bilancē - 36,93 milj. euro, savukārt valsts īpašumi, kas ir iekļauti Possessor zembilancē - 158,59 milj. euro. Reverta konsolidācijā netika iekļauta; tās kopējie aktīvi 2020.gada 31.decembrī bija 2,83 milj. euro.Valdījumā esošie aktīvi 31.12.2020

* Saskaņā ar kapitālsabiedrību auditētajiem gada pārskatiem.
** Nekustamo īpašumu vērtība aprēķināta atbilstoši to uzskaites vērtībai, bet kapitāla daļu vērtība - atbilstoši to nominālvērtībai, neskaitot valsts kapitāla daļas SIA “Tet”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” valsts kapitāla daļas SIA “Tet” ir norādītas pēc pašu kapitāla metodes.